8:30 - 19:00

Ma t/m Vrij

Lokaal tarief

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

Een fonds heeft voor 98 procent een echtpaar gehuwd in gemeenschap van goederen en voor 2 procent hun dochter als participanten. Rechtbank Gelderland oordeelt dat het fonds moet worden aangemerkt als een open fonds voor gemene rekening dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Op 24 december 2016 hebben zij samen met hun dochter een fonds opgericht. Belanghebbende en haar echtgenoot bezitten 98 procent van de participaties en de dochter de overige 2 procent. Er is een bedrag van 500.000 euro gestort in het fonds. In de overeenkomst is opgenomen dat iedere participant is gerechtigd de bewijzen van deelgerechtigheid over te dragen. Het fonds dient bij de Belastingdienst een verzoek in om een fiscaal nummer toe te kennen en met ingang van 1 januari 2017 als belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting te worden aangemerkt.

Het verzoek is echter door de Belastingdienst geweigerd. De verhouding 98-2 procent is volgens de inspecteur zo’n bijzondere verhouding dat het erop lijkt dat de deelname van 2 procent alleen maar is toegevoegd om te voldoen aan de collectiviteitseis. Volgens de inspecteur dient de tweede participant in een open fonds voor gemene rekening ten minste een belang van 10 procent te hebben.

Rechtbank Gelderland overweegt dat het erop lijkt dat de inspecteur voor de eis dat de tweede participant in een open fonds voor gemene rekening ten minste een belang van 10 procent moet hebben, aansluiting heeft gezocht bij de uitleg van het begrip ‘collectief beleggen’ zoals dat geldt bij de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Daar is het beleid dat bij een verhouding van 90 procent-10 procent nog wordt geacht te zijn voldaan aan de collectiviteitseis. Die eis, die geldt bij een VBI, vloeit voort uit de definitie van ‘beleggingsinstelling’ in de Wet financieel toezicht (Wft). De inspecteur heeft echter niets aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dan wel afgeleid, dat een open fonds, dat wordt opgericht binnen een familiekring, als beleggingsinstelling in de zin van de Wft moet worden aangemerkt. Ook heeft de inspecteur niet inzichtelijk gemaakt of en in hoeverre de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor een open fonds voortvloeien uit artikel 2 lid 3 Wet Vpb. De stelling dat het erop lijkt dat de deelname van 2 procent van de dochter alleen maar is toegevoegd om te voldoen aan de collectiviteitseis is hiertoe niet voldoende.

Ook helpt het de inspecteur niet dat in de op 26 juli 2017 openbaar gemaakte stukken een groot aantal passages zijn weggelakt en het document ‘FGR twijfelgevallen’ in zijn geheel niet openbaar gemaakt is. Uiteraard staat het de inspecteur vrij om het belang van controlestrategie zwaarder te laten wegen dan het belang van openbaarmaking bij een Wob-verzoek, maar hierdoor wordt het niet inzichtelijk welke weging van feiten en omstandigheden de inspecteur maakt bij de beoordeling van een open fonds.

De rechtbank oordeelt dat het fonds met ingang van 1 januari 2017 kan worden aangemerkt als een open fonds in de zin van artikel 2 Wet Vpb. Er is immers sprake van het voor gemene rekening beleggen of anderszins aanwenden van gelden en de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn vrij verhandelbaar. Er is geen aanleiding aan te sluiten bij de collectiviteitseis bij een VBI.

Vermogende particulieren gebruiken een open fonds voor gemene rekening als alternatief voor de spaar-BV om de vermogensrendementsheffing over hun spaargelden te besparen. Dat is fiscaal niet verboden. Het staat belastingplichtigen immers vrij om hun fiscale positie zo te regelen dat zij minder belasting betalen. Rechtbank Gelderland merkt hierover nog op dat de inspecteur onvoldoende onderbouwd heeft dat in casu sprake is van een schijnconstructie met als enige doel aan de box 3-heffing te ontkomen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bericht delen

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email